Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

I fokus: Samäganderättslagen

21 januari 2020

Högsta domstolens beslut av den 30 december 2019 i mål nr Ö 720-19 (”Velamsundsfastigheten”)

Fyra delägare till en samägd fastighet hade ingått avtal om att lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt inte skulle vara tillämplig. I avtalet angavs särskilt att delägarna inte fick ansöka hos rätten om förordnande av god man för fastighetens förvaltning.

Två av delägarna ansökte 2018 om förordnande av god man enligt samäganderättslagen för förvaltning av fastigheten. Ansökan avslogs av tingsrätten. Beslutet överklagades till hovrätten. Efter att hovrätten avslagit överklagandet togs frågan upp till prövning av Högsta domstolen (HD).

Enligt 3 § samäganderättslagen är det möjligt för delägare av samägd egendom, vilka inte kan enas om egendomens förvaltning eller nyttjande, att ansöka hos domstol om omhändertagande av egendomen av god man under viss tid. Genom sitt avtal hade delägarna avtalat bort rätten enligt 3 § samäganderättslagen och frågan uppkom således om detta är möjligt.

HD konstaterade inledningsvis att 3 § samäganderättslagen, precis som möjligheten att ansöka om försäljning på offentlig auktion enligt 6 § samäganderättslagen, utgör en typ av tvistlösningsbestämmelse. HD anförde vidare att det av 6 § uttryckligen framgår att den bestämmelsen kan avtalas bort, men att 3 § inte innehåller någon motsvarande uttrycklig möjlighet.

HD framhöll att frågan om 3 § kan avtalas bort inte behandlas i förarbetena till lagen. Däremot har frågan varit föremål för diskussion i den juridiska litteraturen och mot bakgrund av vad som framkommit där, samt med beaktande av syftet med bestämmelsen i fråga, fastslog HD att det bör vara möjligt att avtala bort 3 § samäganderättslagen under förutsättning att parterna sätter någon annan ordning för lösning av tvister istället.

Parterna hade i det aktuella fallet inte avtalat om någon annan ordning för lösning av tvister och HD slog därför fast att avtalet mellan parterna inte utgjorde hinder för part att få en god man förordnad enligt 3 § samäganderättslagen.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent