Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Utredningar

I Sverige ställs höga krav på att företag, dess företrädare och anställda följer gällande lagar och regler. Bland annat krävs att företag arbetar i förebyggande syfte när det gäller efterlevnad av olika regelverk. Dessa krav kan ställas av kunder, leverantörer, investerare, långivare eller myndigheter.

Titov & Partners tillhandahåller rådgivning i samband med internutredningar, hantering av oegentligheter och hantering av situationer där klienter utsatts för brottslighet. Vi har den erfarenhet, expertkunskap och integritet som krävs för att hantera denna typ av känsliga ärenden. Bland annat biträder vi med utredningsarbete rörande bolagsrättsliga, straffrättsliga och skadeståndsrättsliga frågor. I våra utredningar kommer vi alltid med förslag på motåtgärder, förebyggande åtgärder m.m. till uppdragsgivaren som t.ex. kan vara styrelsen i ett bolag. Bland våra klienter finns företag, myndigheter och organisationer.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

  • Upprättande av interna riktlinjer, rutiner och utbildningar
  • Utredning av misstänkta interna bedrägerier och trolöshetssituationer
  • Biträde vid förundersökning i brottmål
  • Biträde vid talan om företagsbot
  • Undersökning av olämpliga affärsrelationer (t.ex. intressekonflikter, mutor m.m.)
  • Uppdrag som särskild granskningsman
  • Utredning vid överträdelser av lagen om företagshemligheter (t.ex. informationsstölder)