Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

I fokus: Skatterätt

22 oktober 2019

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade 2019-10-08 dom i mål 3595-18 avseende frågan om bostadsrätter som avyttras av ett bolag är att anse som kapitaltillgångar eller lagertillgångar. Om bostadsrätterna anses utgöra kapitaltillgångar är kapitalvinst till följd av en försäljning skattefri. Om andelarna istället anses utgöra lagertillgångar är vinsten skattepliktig.

I målet hade ett bolag köpt och sålt bostadsrätter. Bolaget hade haft köpare till ett antal av bostadsrätterna redan innan de köpts från bostadsrättsföreningen. Avseende återstående bostadsrätter hade bolaget och köparna i två fall avtalat om en s.k. bokningsavgift som skulle betalas innan bostadsrätterna uppläts till bolaget. Bolaget hade redovisat vinsten från försäljningarna som en ej skattepliktig intäkt under skattemässiga justeringar i sin inkomstdeklaration. Bolaget menade att bostadsrätterna utgjorde värdepapper, tillika andelar i fastighetsförvaltande företag. På den grunden kunde bostadsrätterna endast utgöra lagertillgångar om bolaget ansågs bedriva handel med värdepapper.

HFD konstaterade inledningsvis att bolaget genom sin befattning med bostadsrätterna uppfyllde omsättningskravet i 17 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) avseende lagertillgångar. HFD ansåg att definitionen av värdepapper inte kunde ges någon entydig betydelse utan att vägledning fick hämtas i tillämpligt lagrum och bedömas mot bakgrund av bestämmelsens syfte eller av det sammanhang i vilket det används.

Avseende bostadsrätter konstaterade HFD att begreppet innebär dels en nyttjanderätt till en specifik lägenhet, dels en andelsrätt i en förening. Vidare anfördes att det är nyttjanderätten som står i fokus för såväl föreningen som för den medlem till vilken lägenheten upplåts. Mot bakgrund av ovan konstaterade domstolen att en bostadsrätt främst är en nyttjanderätt och inte ett värdepapper.

Avseende om en bostadsrätt utgör en lagertillgång enligt 17 kap. 3 § IL hämtade domstolen vägledning från praxis beträffande fastigheter. Omständigheter som hade betydelse var antalet omsatta bostadsrätter, innehavstiden samt varaktighet och regelbundenhet. HFD ansåg att bolaget, vid en sammantagen bedömning, hade bedrivit yrkesmässig handel med bostadsrätter och att dessa därför utgjort lagertillgångar. Således skulle bolaget ha tagit upp vinsten till beskattning.

Frågan har varit uppe till prövning förut. Avyttrade andelar i en ekonomisk förening kunde tidigare anses utgöra näringsbetingade andelar om man inte paketerat andelarna vid försäljning eller om man sålde för många andelar samtidigt. Hanteringen av dessa andelar var vid en försäljning då skattefri. I och med den nya domen från HFD har denna bedömning ändrats.

På Titov & Partners arbetar Carl-Anders Sjöberg med skatterätt.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent