Avyttringstidpunkt - Förvaltningsrätten gick inte på Skatteverkets linje

16 oktober 2018

Partner Carl-Anders Sjöberg förde nyligen en framgångsrik process mot Skatteverket där hans huvudman fick rätt i fråga om avyttringstidpunkt för en regressfordran. Tidpunkten för avyttring har avgörande betydelse för vilket beskattningsår skattebetalaren kan tillgodogöra sig avdraget för kapitalförlusten.

I målet bedömdes ett före konkurs infriat borgensåtagande mot leverantörsskuld inte som ett värdepapper. Frågan om en regressfordran kan definieras som ett värdepapper eller inte får stora konsekvenser för avyttringstidpunkten när regressgäldenären försätts i konkurs. I målet klargörs att bedömningen beror på om regressfordran vilar på någon av regressgäldenären utgiven handling eller inte.