Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

I fokus: Offentlig upphandling

16 oktober 2019

Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade 2019-10-01 prövningstillstånd i ett mål (Mål nr 3165-19) avseende frågan om ett avtal som ingåtts inom ramen för ett s.k. idéburet offentligt partnerskap (IOP) omfattas av upphandlingslagstiftningen. Underrätterna bedömde att det i målet aktuella avtalet omfattas av upphandlingslagstiftningen. Den upphandlande myndigheten hade inte annonserat upphandlingen och därmed brutit mot annonseringsplikten, vilket medförde en upphandlingsskadeavgift på 5 Mkr.

IOP-avtal blir allt vanligare vilket bidrar till en större mångfald av leverantörer till den offentliga sektorn. Ur konkurrenshänseende är utvecklingen positiv, men det ställer samtidigt krav på en tydlig reglering. Vissa anser att frågan är av politisk karaktär och ifrågasätter behovet av prejudikat på området. Det faktum att regeringen 7 juni 2018 meddelade att den tillsatt en utredning som ska definiera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden, indikerar att det råder viss osäkerhet på området. Uppdraget ska redovisas senast 14 december 2019.

Titov & Partners team inom offentlig upphandling består av: Stefan Gustavsson, Ulf Hökeberg, Jonas Edward, Jan Gedeborg och Elin Kers.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent