Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

I fokus: Offentlig upphandling

16 oktober 2019

Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade 2019-10-01 prövningstillstånd i ett mål (Mål nr 3165-19) avseende frågan om ett avtal som ingåtts inom ramen för ett s.k. idéburet offentligt partnerskap (IOP) omfattas av upphandlingslagstiftningen. Underrätterna bedömde att det i målet aktuella avtalet omfattas av upphandlingslagstiftningen. Den upphandlande myndigheten hade inte annonserat upphandlingen och därmed brutit mot annonseringsplikten, vilket medförde en upphandlingsskadeavgift på 5 Mkr.

IOP-avtal blir allt vanligare vilket bidrar till en större mångfald av leverantörer till den offentliga sektorn. Ur konkurrenshänseende är utvecklingen positiv, men det ställer samtidigt krav på en tydlig reglering. Vissa anser att frågan är av politisk karaktär och ifrågasätter behovet av prejudikat på området. Det faktum att regeringen 7 juni 2018 meddelade att den tillsatt en utredning som ska definiera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden, indikerar att det råder viss osäkerhet på området. Uppdraget ska redovisas senast 14 december 2019.

Titov & Partners team inom offentlig upphandling består av: Stefan Gustavsson, Ulf Hökeberg, Jonas Edward, Jan Gedeborg och Elin Kers.