Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners har yttrat sig över betänkande av Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler; Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)

7 februari 2019

Regeringen har låtit utreda enklare och mer flexibelt regelverk vid upphandlingar som inte styrs av EU-direktiv. Utredningen skulle även överväga åtgärder för att minska antalet överprövningsmål och införande av ansökningsavgifter och ömsesidigt rättegångskostnadsansvar i överprövningsmål.

Det är givetvis eftersträvansvärt att reglerna är lättillämpade. De upphandlande myndigheterna och enheterna behöver enkelt kunna bedöma hur de ska kunna göra rätt. Samtidigt ska reglerna inte hindra en kostnadseffektiv inköpsorganisation och rimliga rutiner för anskaffningar. Dessa mål är inte lättförenade. Om rättegångskostnadsansvar införs så som utredningen föreslår kommer det att bli än viktigare för de upphandlande myndigheterna och enheterna att göra rätt. Utgångspunkterna i utredningens uppdrag har varit mycket svårförenliga.

Klicka här för att komma till Titov & Partners yttrande.