Mögel på fasader gav inte rätt till ersättning

6 juli 2018

Ett flertal fastighetsägare väckte talan mot ett fastighetsutvecklingsbolag som uppfört och försålt parhus. Fastighetsägarna yrkade ersättning avseende prisavdrag alternativt skadestånd under påstående om fel i fastigheterna bestående i brister i målningsbehandlingen alternativt skriftligt åtagande att åtgärda problem med svartmögel på fasaderna.

Eskilstuna tingsrätt ogillade käromålen (dom den 14 juni 2018 i mål nr T 2311-17) och ålade kärandena solidariskt betalningsansvar för fastighetsutvecklingsbolagets rättegångskostnader. Domen har vunnit laga kraft. Ombud för fastighetsutvecklingsbolaget var advokaten Stefan Gustavsson, Titov & Partners.