Advokatfirman Titov & Partners

Din affärsjuridiska advokatbyrå

Advokatfirman Titov & Partners grundades av sju erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något som genomgående präglar vår verksamhet.

Anbudunderlag - Elektrotrade Installation i Solna AB i konkurs

16 maj 2024

RT

Elektrotrade Installation i Solna AB, org.nr 556634-0005, försattes i konkurs den 25 april 2024 varvid advokat Anthony Krystek förordnades till konkursförvaltare. Bolaget bedrev vid konkursbeslutet verksamhet inom el och installation i Stockholm.

Bolaget hade vid konkursbeslutet 30 personer anställda. Från starten 2002 har Elektrotrade Installation AB haft som ambition att vara den naturliga och branschledande kontakten för företag och privatpersoner inom el och installation. Inom ramen för den dagliga verksamheten har bolaget utfört både små servicearbeten och drivit hela entreprenader. Vid konkursbeslutet fanns fem pågående bostadsprojekt som underentreprenör till Peab, som är en av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Verksamheten drivs idag vidare av konkursboet i viss omfattning. Bolaget hade vid konkursbeslut ett lager och kontor i Solna.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet framgår nedan.

  • Inventarier, lager m.m. enligt bilaga. Ytterligare verktyg och lager finns även ute på entreprenaderna som ännu inte varit möjliga att inventera.
  • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. avtal om arbete i projekt, hyresavtal och abonnemang (villkorat av motpartens godkännande).

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal. Det samma gäller för pågående projekt.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursboet tillhanda på adressen alexandra.jaktelius.ferm@titovlaw.se senast den 21 maj 2024 kl. 12.00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Vid frågor går det bra att kontakta advokat Alexandra Jaktelius Ferm, alexandra.jaktelius.ferm@titovlaw.se, 070-650 81 41.

Personuppgifter

Advokatfirman Titov & Partners och förevarande konkursbo behandlar de personuppgifter som behandlas i denna anbudsprocess. För mer information om Advokatfirman Titov & Partners och konkursboets behandling av personuppgifter vänligen se Advokatfirman Titov & Partners integritetspolicy.

Advokatfirman Titov & Partners vill använda Google Analytics cookies för att analysera hur vår webbplats används i syfta att utvärdera funktionerna och kunna vidareutveckla densamma. Du kan samtycka till att vi placerar cookies för att vi ska kunna göra detta. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies och här för hur vi behandlar personuppgifter.

Okej, jag samtycker
Nej, jag samtycker inte

Advokatfirman Titov & Partners wants to use Google Analytics cookies to analyze how our website is used, in order to evaluate the functions of the website and to develop the same. You can choose whether you accept that we place cookies or if you not accept. You can withdraw your consent at any time.

Click here to read more about how we use cookies and here for our privacy policy.

Yes, I consent
No, I do not consent